Podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Úř.věst. EU L 119 ze dne 04.05.2016) informuji, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů je GNIOTPOL TRAILERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem v Kurznie, ul. Stawowa 12; 46-037 Kurznie
 2. Pokud máte dotazy týkající se způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, můžete kontaktovat jejich Správce - asi@gniotpol.pl,
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy – na základě čl. 6 odst. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.
 4. V ostatních případech budou vaše osobní údaje zpracovávány výhradně na základě vyjádřeného souhlasu v rozsahu a za účelem uvedeným ve znění souhlasu.  
 5. V souvislosti se zpracováním údajů pro účely uvedené v bodě 4 příjemci vašich osobních údajů mohou být:  
  1. orgány veřejné správy a subjekty plnící veřejné úkoly nebo jednající na pokyn veřejnoprávních orgánů, v rozsahu a za účely, které vyplývají ze všeobecně platných právních předpisů;
  2. jiné subjekty, které na základě příslušných smluv podepsaných s Gniotpol Trailers Sp. z o.o. zpracovávají osobní údaje, jejichž správcem je Gniotpol Trailers Sp. z o.o.
 6. Výše uvedené osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let nebo na základě důvodného zájmu realizovaného správcem.
 7. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:  
  1. právo na přístup k osobním údajům, včetně práva na pořízení kopií těchto údajů;
  2. právo požadovat narovnání (opravení) osobních údajů  
  3. právo požadovat odstranění osobních údajů (tzv. právo být zapomenut),
  4. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
  5. právo na přenos údajů
  6. právo namítat proti zpracování údajů
 8. V případě, že zpracování osobních údajů je realizováno na základě souhlasu osoby se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), máte právo na zpětvzetí tohoto souhlasu, a to kdykoliv. Toto zpětvzetí nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zpětvzetím.
 9. V případě získání informace o tom, že Gniotpol Trailers Sp. z o.o. zpracovává vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, máte právo na podání stížnosti dohlížejícímu orgánu příslušnému ve věcech ochrany osobních údajů. 
 10. Uvedené osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí uvést údaje může mít za následek odmítnutí uzavření smlouvy.
 11. Vaše údaje mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem a nebudou profilovány.
 12. Vaše údaje nepředáváme mezinárodním organizacím ani třetím zemím.